end-to-end-assessment-supporting-the-student-education-journey

بعد از آزمون ارزیابی را شروع کنید

بعد از آزمون ارزیابی را شروع کنید بعد از آزمون ارزیابی را شروع کنیدارزیابی و تحلیل آزمون گام اول : به سراغ اشتباه هایتان بروید.پس از برگزاری آزمون دو سه ساعت زمان دارید تا کارنامه ی اصلی خود را دریافت کنید . اما کارنامه چند از 10 را زودتر دریافت می کن ...

جلسه مهندس کاکاوند با مشاوران برتر

جلسه مهندس کاکاوند با مشاوران برتر

جلسه مهندس کاکاوند با مشاوران برتر طی جلسه ای که در روز چهارشنبه مهندس کاکاوند با رتبه برتر های کنکور سال 1401 داشتند در جهت رشد و ارتقاء این افراد برای تربیت مشاوران برجسته می باشد و با ارائه توضیحاتی در این زمینه سعی در راه اندازی و فعالسازی دانشجویان د ...