امتحان مدرسه

امتحان مدرسه

امتحان به مفهوم علمي نوعي ارزشيابي است كه بر اساس اصول معيني انجام مي گيرد و در تعريف آن مي توان گفت كه امتحان عبارت است از:

تعيين ميزان تغييرات حاصل در جنبه هاي خاصي از رفتار شاگرد در فواصل زماني معين و در جهت نيل به اهداف آموزشي و پرورشي .

اهداف اساسي امتحان عبارت است از :

1 ) كمك به يادگيري دانش آموز

2 ) كمك به دانش آموز براي آشنايي با اهداف آموزشي درس

3 ) برانگيختن رغبت دانش آموز به يادگيري

4 ) تصميم گيري براي شروع مراحل بعدي تدريس

5 ) اصلاح روش تدريس

6 ) ملاك ارتقاي دانش آموزان و طبقه بندي آنان.امتحان مدرسه

انواع شيوه هاي نوين ارزشيابي

1- سنجش و ارزشيابي با رويکرد پويا و رشد دهنده = ارزشيابي مستمر

خصلت عمده اين نوع ارزشيابي در پويايي و گستردگي آن است و از معلم انتظار اقداماتي فراتر از آزمون هاي سنتي را دارد، تا تصويري کلي از تماميت شخصيت دانش آموز ارائه دهد.

از نتايج اين نوع سنجش و ارزشيابي در جهت رشد و ارتقاي دانش آموز استفاده مي شود و مهم تر از همه اين که از هر دانش آموز توقع رشد و بالندگي را د رحد توان خود او دارد.

در اين رويکرد فرايند ارزشيابي با فرايند آموزش در هم تنيده، جاري و مستمر است. از نتايج اين سنجش براي مقايسه يا نمره دادن به دانش آموزان استفاده نمي شود.

امروزه اين شيوه سنجش که تفاوت هاي فردي دانش آموزان را مي پذيرد و به قابليت رشد هر يک اعتقاد دارد، در نظام هاي پيشرفته آموزشي مورد توجه قرار گرفته و نقطه عطف ارزشيابي هاي معتبر شده است.

نمایش یک نتیجه