نمونه سوال

نمونه سوال

مطالبی راجع به ارزشیابی و تهیه انواع سوالات به همراه قواعد تهیه سوالات برای طرح سوالات نوبت دوم

اندازه گیری : عبارتست از فرایندی که تعیین می کند یک شخص یا یک شی چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است.مثلاًنمره آزمون،قدوهوشبهر

آزمون : فعالیتی که نیاز به وسیله ای داردکه به آن وسیله اندازه گیری می گویند.مثل : متر،ترازویاتعدادمسائلی که شاگرد درست حل می کند.

آزمودن :وقتی که برای اندازه گیری یکی از ویژگی های روانی یا تربیتی فرد از آزمون استفاده می شود به این عمل آزمودن گفته می شود.

سنجش : زمانی که در اندازه گیری به جای آزمون از وسایل دیگری استفاده می شود به آن سنجش گویند.

مهم ترین وسیله اندازه گیری پیشرفت تحصیلی آزمون است.آزمونهای پیشرفت تحصیلی کتبی را می توان به دو دسته عینی و غیر عینی(ذهنی) تقسیم کرد.آزمونهای عینی آزمونهایی هستند که هم سوالها و هم جوابها در اختیار آزمون شوندگان قرار می گیرد وآزمون شوندگان از بین جوابها یکی را انتخاب می کنند.به این آزمونها ،آزمونهای بسته پاسخ می گویند. انواع آزمونهای عینی یا بسته پاسخ عبارتند از : صحیح – غلط ، جورکردنی ، چند گزینه ای.آزمون شوندگان در جواب دادن به سوالهای صحیح – غلط ، درست یا نادرست بودن سوالها را تعیین می کنند.در سوالهای جور کردنی ، تعدادی پرسش را با تعدادی پاسخ جور می کنندودر سوالهای چند گزینه ای ، پاسخ صحیح را از میان تعدادی پاسخ پیشنهادی انتخاب می کنند.در تصحیح برگه های آزمونهای عینی نظرشخصی معلم هیچ گونه دخالتی نداردو از این رو به این آزمونها ،آزمونهای عینی می گویند.

آزمون های ذهنی

آزمونهای ذهنی که به آنها آزمونهای تشریحی یا انشایی می گویند. آزمونهایی هستند که در آنها سوالها در اختیار آزمون شوندگان گذاشته می شود. واو جواب سوالهارا خود آماده می کند. و در برگه امتحانی می نویسد. به همین علت به این آزمونها باز پاسخ نیز گفته می شود. این آزمونها دو دسته هستند: گسترده پاسخ ومحدود پاسخ. در آزمون گسترده پاسخ، برای پاسخ آزمون شوندگان هیچ محدودیتی وجود ندارد. و او آزاد است تا هرگونه که مایل است. پاسخ خود را بپروراند. و سازمان دهد اما در آزمونهای محدود پاسخ آزمون شونده در دادن پاسخ به سوالها آزادی کامل ندارد. و سازنده آزمون پاسخ دهنده را ملزم می کند. تا پاسخ های خود را در چهار چوب و شرایطی محدود سازد. نوع دیگری از آزمون نیز وجود دارد. که حد وسط دو نوع آزمون عینی و ذهنی است که به این ها کوته پاسخ می گویند. جواب سوالهای آزمون کوته پاسخ به یک یا چند کلمه(حداکثر یک جمله) یا یک عدد یا یک علامت خلاصه می شود.

نمایش یک نتیجه