شخصیت INFP-A / INFP-T

شخصیت INFP-A / INFP-T

شخصیت INFP-A / INFP-Tشخصیت INFP-A / INFP-T تیپ شخصیتی INFP (درون‌گرا، شهودی،‌ احساسی و ادراکی)، عبارت اختصاری ۴حرفی و یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی است که بر اساس شاخص مایرز - بریگز (MBTI) یا همان تست MBTI تعریف شده است. اغلب اوقات، افراد با این تی ...