راهکارهای مقابله با آشفتگی ذهنی در دوران کنکور

راهکارهای مقابله با آشفتگی ذهنی در دوران کنکور

راهکارهای مقابله با آشفتگی ذهنی در دوران کنکور مشکل آشفتگی ذهنی، که ممکن است برای هر داوطلب کنکور در مقطعی یا در کل دوره آمادگی برای کنکور به صورت شدید یا کم ایجاد شود، می تواند به دلایل بسیاری به وجود بیاید، و در یک داوطلب، نسبت به دیگری متفاوت ...