ابر حافظه چیست؟

ابر حافظه چیست؟

ابر حافظه چیست؟ ابر حافظه چیست؟تا به حال فکر کردید چطور کوین ترودو در تمام سخنرانی های خود کاغذ ندارد و تمام مطالبی که می گوید کلمه به کلمه حفظ است؟ می دانید کوین ترودو حافظه تصویری خود را فعال کرده و در این کتاب روش فعال کردن آن را به شما آموزش ...