افزایش اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به نفستعریف اعتماد به نفس: اعتماد به نفس به موضوع عملکرد و باورتان از میزان کارایی و کیفیت عملکرد شما اشاره می کند. (به انگلیسی self-confidence) است. واژه «self» به خویشتن خود شما اشاره می کند. «confidence» به میزان اطمینان ...