brain-diet_jpg

آیا غذا روی مغز تاثیر دارد؟

آیا غذا روی مغز تاثیر دارد؟ آیا غذا روی مغز تاثیر دارد؟ در سال‌های اخیر پژوهش‌ها درباره تاثیرات مواد غذایی بر فرآیندهای شناختی و احساسات بسیار زیاد شده است. در پی این پژوهش‌ها اثر تغذیه بر مغز و سیستم عصبی بررسی شده است. این تحقیقات در طول چند سال گذ ...