تیپ شخصیتی ESTJ

تیپ شخصیتی ESTJ

تیپ شخصیتی ESTJ شخصیت “مجری” نظم خوب پایه و اساس همه چیز است. مجریان نمایندگان سنت و نظم هستند و از درک خود در مورد امور درست، نادرست و قابل قبول اجتماع برای گردهم آوردن خانواده‌ها و جوامع استفاده می‌کنند. افراد دارای گونه شخصیتی مجری از ارزش‌های ...