تیپ شخصیتی ESTP

تیپ شخصیتی ESTP

تیپ شخصیتی ESTP شخصیت “کارآفرین” زندگی یا ماجراجویی جسورانه است یا اساساً هیچ. گونه شخصیت کارآفرین همواره بر محیط بلافصل اطراف خود تأثیر دارد - بهترین راه برای تشخیص آنها در یک مهمانی است که دارند به‌سرعت از یک گروه به سراغ گروهی دیگر می‌روند. شخص ...