تیپ شخصیتی ISTP

تیپ شخصیتی ISTP

تیپ شخصیتی ISTP شخصیت “چیره‌دست” می‌خواستم زندگی کنم، یک زندگی متفاوت. نمی‌خواستم هر روز به همان محل قبلی بروم، همان آدمهای قبلی را ببینم و همان کارهای قبلی را انجام بدهم. می‌خواستم چالش‌های جالبی داشته باشم.چیره‌دستان عاشق اکتشاف با دست و چش ...