شخصیتENFJ-A / ENFJ-T

شخصیتENFJ-A / ENFJ-T

شخصیتENFJ-A / ENFJ-TشخصیتENFJ-A / ENFJ-T صفات و ویژگی های کلیدی تیپ شخصیت ENFJتیپ شخصیتی ENFJ حمایتگر، منظم، مثبت نگر، کمال طلب، صبور و سیاستمدار است. مهربان و مردم دار هستند و روابط اجتماعی با دیگران، ...