معجزه باور در قبولی کنکور

معجزه باور در قبولی کنکور

نقش باور در کنار تلاش بسیار اهمیت دارد. معجزه باور در قبولی کنکور در واقع همین  است. شاید دلیل اینکه برخی از افراد زمان کمتری نسبت به خیلی ها برای درس خواندن می گذارند اما نتیجه بهتری می گیرند، همین باور است. ببینید، هیچ بی عدالتی در کار خدای بزرگ رخ ...