درصد منفی و تاثیر آن در رتبه کنکور

درصد منفی و تاثیر آن در رتبه کنکور

نمره منفی باعث تاثیر گذاشتن بر پاسخ های درست و کاهش تراز میگردد. هر ۲ پاسخ غلط باعث از بین رفتن یک پاسخ صحیح میشود و در کل باعث درصد منفی دروس میگردد. هر پاسخ درست یک نمره و به هر پاسخ اشتباه یک سوم نمره منفی تعلق می گیرد و اگر سوالی بدون پاسخ باشد ن ...