پشت کنکوری های موفق

پشت کنکوری های موفق

مانند پشت کنکوری های موفق خود را محک بزنیدیک برنامه داشته باشید و هر از چند گاهی از خودتان ازمون بگیرید. بعد از هر آزمون اشتباهات، ضعف ها، قوت ها و عملکرد خود را تحلیل کنید و برای بهبود هر چه بیشتر عملکرد خود راهکارهای مناسب را پیدا کنید. ...